19/07/2008

पळस ( flame of the forest)

वैशाख
वैशाखाच्या मध्यान्ही
केसुड्याच्या पाकळयांचा
ऊल्लास
ऊजळीत राने डोंगर
* * *

केसुड़ा: पळस ( flame of the forest)


© Remigius de Souza., All rights reserves.

No comments:

Post a Comment