23/05/2011

Rain! Rain! Come again! - Six Painted Poems

Rain! Rain! Come again! - Six Painted Poems (with original in Marathi)
By Remigius de Souza

Iamage - 1
ढग भारावलेला
काळाभोर
जडावलेला
भरकटे पुढे
अव्हेरलेली भुई.
* * *

Image - 2
काळा मेघ ओथंबलेला
करी उपड्या सरी

पुनरूत्थान.
* * *
Image - 4
बी बियाण्यांची पेरी
हुकलेल्या सरी

थेंब थेंब ठिबके झरी

कृष्ण पक्षीं चंद्रकोर

आशा अधांतरी
सरकणाऱ्या मेघांवर.
* * *
Image -4
पावसाच्या येती सरी
पुनर्युवीत करिती ज्योती

वनराईच्या सदोदीत

झरे पाझरती खोलवरी
तृप्त होती बाळे तान्ही
धरतरीच्या अंगावरी.
* * *

Image - 5
पांढरा ढग पांघरे
आकर्षक रंग

कोरडा.
* * *
Image - 6
वानसे मूक भाषी
भरुनी काढिती
अनेकपरी माझ्या क्षती.
* * *
1. These poems are taken from the original on ARCHETYPES INDIA, published on 16 May 2011. Read More >>
2. Translated from original Marathi poems: मेघमल्हार: १-५ : येरे येरे पावसा! शेताकरयाच्या यातना आणि  उल्हास In this post 6th poem is added.
~ ~ ~ ~ ~
© Remigius de Souza., All rights reserves. Protected by Copyscape DMCA Copyright Protection

No comments:

Post a Comment